Ga direct naar het artikel

Vraag?

Vind snel een antwoord

Over Logistiek Bereikbaar
 • Logistiekbereikbaar.nl is onderdeel van het online platform ZuidLimburgBereikbaar.nl. Het programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar draagt met een logistieke aanpak bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven. We denken graag met je mee over logistieke oplossingen die de efficiency van je transport, opslag en distributie vergroten. Bovendien werken we samen met vele partners aan de ambitie van een emissieloze binnenstad van Maastricht in 2025 voor wat betreft bestel- en vrachtverkeer.

 • De logistiek makelaars van het programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar zetten hun expertise gratis in om bedrijven te helpen bij het efficiënter en groener maken van hun logistieke processen. Samen maken we de beweging naar slimmere logistiek in Zuid-Limburg. Zo komen we tot duurzame oplossingen met een blijvend effect en vaak kostenbesparend. Op maat voor jouw bedrijf.

 • Projectleider Logistiek: Mark Luikens

  Projectondersteuner Logistiek: Lola Simons

  Logistiek Makelaar: Miranda Volker

  Onder de vlag van Zuid-Limburg Bereikbaar werken overheden, bedrijfsleven en mobiliteitsaanbieders samen aan slimmer, duurzamer, gezonder en veiliger vervoer in Zuid-Limburg. Kijk voor een overzicht van alle medewerkers op de corporate website Zuid-Limburg Bereikbaar.

Over Zuid-Limburg Bereikbaar
 • Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg en de Zuid-Limburgse gemeenten. Het programma wordt mede gefinancierd door het Ministerie IenW, de provincie en gemeente Maastricht.

  Het programmabureau is opgericht in 2010 en werkte tot het najaar van 2019 onder de vlag van Maastricht Bereikbaar.

  • Zuid-Limburg Bereikbaar begeleidt werkgevers bij het in kaart brengen van de manieren waarop werknemers naar hun werk reizen.
  • We dragen bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven. We denken graag mee met ondernemers en belangenorganisaties over logistieke oplossingen die de efficiency van transport, opslag en distributie vergroten. Zo werken we ook concreet aan een emissieloze stad.
  • Samen met beheerders van infrastructuur, aannemers en overige stakeholders is Zuid-Limburg Bereikbaar aan de slag om hinder door werkzaamheden en topdagen te beperken. 
  • De afgelopen jaren is ingezet op samenwerking met diverse partners om innovatieve projecten in Zuid-Limburg te realiseren. Denk daarbij aan het continueren van Talking Traffic en het introduceren van Mobility as a Service. Beide projecten zijn onderdeel van de digitaliseringsopgave waarvoor we ook in Zuid-Limburg staan.

  Samen met vele partners werkt Zuid-Limburg Bereikbaar aan de bereikbaarheid van stad en regio. Mobiliteitsmaatregelen gaan niet alleen files tegen, ze zorgen ook voor CO2-reductie en voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Zo dragen we bij aan de ambities uit het Klimaatakkoord, de provinciale Mobiliteitsvisie en lokaal beleid. En bundelen we krachten om de Omgevingsvisie gericht mee uit te voeren. Een integrale aanpak dus.

 • Helpen om het reisgedrag van forenzen, bezoekers en goederenvervoerders  aan te passen zodat de regio Zuid-Limburg een gezond woon-, werk- en leefklimaat houdt.

 • Programmadirecteur: Louis Prompers
  Programmasecretaris: Agnes van Zaanen

  Mobiliteitsmakelaars: Rob Schaap, Bernice Reijnders en Pascale Plusquin   
  Communicatie en persvragen: Désirée Florie

  Kijk voor een overzicht van alle medewerkers hier.

 • Zuid-Limburg Bereikbaar helpt forenzen en overige reizigers slimmer op weg. Samen met vele partners werken we aan structureel ander reis- en werkgedrag bij forenzen, bezoekers en goederenvervoerders. Voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat in Zuid-Limburg organiseren wij diverse acties en bieden we producten en diensten aan om slim mee te reizen en werken.

 • Zuid-Limburg Bereikbaar helpt werkgevers, ondernemers en overheden in de regio aan mobiliteitsoplossingen. We bieden werkgevers een pakket aan maatregelen dat concreet bijdraagt aan de actuele (maatschappelijke) doelstellingen: duurzaam ondernemen en goed werkgeverschap. We helpen met een plan van aanpak en het realiseren daarvan.

 • Onder andere hoe Zuid-Limburg Bereikbaar de gedragsverandering naar structureel anders en duurzaam reisgedrag aanpakt. Kijk op https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/aanpak/.

  Maar ook bieden wij mobiliteitsoplossingen op maat. Zie https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/projecten-en-producten/

Over Implementatieplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
 • ZES is enerzijds de invoering van een Zero Emissie zone Stadslogistiek, maar meer nog meer efficiënte en duurzame aanpak van alle bestel- en vrachtverkeer dat in het stadscentrum moet zijn. Dat betekent het vergroenen van het wagenpark, de beschikbaarheid van laadinfrastructuur, de doorontwikkeling van kansrijke , innovatieve logistieke pilots gericht op het bundelen van de goederen- en afvalstroom, de ontwikkeling van stadshubs voor goederenopslag en de inzet van e-bikes.

 • Werken aan een gezond en aantrekkelijk stadscentrum voor een toekomstbestendige en economisch vitale stad door de stadslogistiek te verduurzamen, daarvoor de transitie naar zero emissie te starten en dit samen te doen met ca. 30 andere grote gemeenten in Nederland. Dat is een gezamenlijke opgave van de overheid mét direct betrokkenen in de stad zoals binnenstadpartners, logistieke partners en vertegenwoordigers van bewoners.

 • De gemeente Maastricht en belanghebbenden willen dat Maastricht een leefbare, mooie, gastvrije en economisch vitale stad blijft, ook als motor voor de regio. Als we iets geleerd hebben van de Corona-pandemie en de 1,5 meter samenleving is hoe kostbaar onze openbare ruimte is en dat we daar zorgvuldig mee om moeten gaan

  De gemeente Maastricht staat niet alleen in deze ambitie. Deze sluit aan bij een landelijke ambitie die voort komt uit het Klimaatakkoord en breed in Nederland wordt opgepakt. Een voorwaarde om ZES te realiseren is samenwerking tussen overheden, ondernemers, bewoners en logistieke bedrijven. Daarom hebben vertegenwoordigers van logistieke partners en binnenstadpartners Maastricht (ondernemers en bewoners), de gemeente Maastricht, Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar en Buck Consultants vanaf maart 2020 in een participatieronde verschillende keren met elkaar gesproken over ZES. Daarnaast heeft Buck Consultants een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de invoering van ZES en een Zero Emissie zone Stadslogistiek. Dat heeft geleid tot een Implementatieplan.

 • In het kader van het Klimaatakkoord is Gemeente Maastricht is één van de 30 tot 40 grootste steden die opgeroepen is om stappen te zetten richting zero emissie stadslogistiek. Ook past ZES binnen de gemeentelijke opgave om de transitie naar duurzame energie te stimuleren.

 • ZES past binnen de gemeentelijke opgave om de transitie naar duurzame energie te stimuleren. De gemeenteraad van Maastricht neemt 30 maart een besluit over invoering van een Zero Emissie zone Stadslogistiek per 1-1-2025. Op die manier hebben belanghebbenden zoals bedrijven vier jaar de tijd om hun wagenpark en bedrijfsvoering aan te passen. Na het besluit over het implementatieplan moeten nog verschillende uitvoeringsbesluiten voorbereid worden zoals het opstellen van een ontheffingenbeleid, een legesverordening, een bordenplan en een verkeersbesluit.

 • De zero-emissie-zone (ZE-zone) voor stadslogistiek is de geslotenverklaring krachtens verkeersbord C22c van bijlage 1 RVV 1990.  De zone is met ingang van 1 januari 2025 van toepassing op bestel- en vrachtauto’s, met uitzondering van emissieloze voertuigen. De zero-emissie-zone is het geografische gebied in een stad waarop deze geslotenverklaring van toepassing is en bepaalde voertuigen niet mogen rijden.

  De zero-emissie-zone voor stadslogistiek geldt alleen voor bestel- en vrachtverkeer. Het betreft een zone voor bestelauto’s én vrachtauto’s tezamen (dus niet voor een van beide voertuigcategorieën). Of en op welke termijn andere voertuigcategorieën aan de nul-emissiezone kunnen worden toegevoegd - zoals taxi’s en autobussen (touringcars) - bekijkt het ministerie IenW (Infrastructuur en Waterstaat) samen met partijen op basis van een evaluatie in 2022.

 • ZES is een onderwerp dat zowel binnenstadpartners, bewoners en logistieke partners aangaat. In 2020 waren zij betrokken bij de totstandkoming van het Implementatieplan vanuit de principes: delen van kennis, gegevens, cijfers en data; ruimte geven om mee te denken; terugkoppelen van (tussen)resultaten. Inmiddels is ZES een onderwerpt dat hen bindt, zij zien een gezamenlijk belang: ZES draagt in belangrijke mate bij aan een stad waar het goed toeven, wonen en ondernemen is. En waar mensen graag op bezoek komen! Het verblijfsklimaat verbetert, de lucht wordt schoner, de stad veiliger en beter bereikbaar.

  22 belangenorganisaties en bedrijven hebben tot nu toe een Akte van Ambitie ondertekend. Velen spreken uit dat dit het juiste moment is. Corona heeft ons laten zien hoe belangrijk de schaarse ruimte in de binnenstad is en dat we daar zorgvuldig mee om moeten gaan.

  • Opdrachtgever: College gemeente Maastricht, wethouder Gert-Jan Krabbendam
  • Opdrachtnemer: Louis Prompers, directeur programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar.

  De stadsaanpak Maastricht Bereikbaar is een van de projecten van het programmabureau.

  Regieteam:

  • Procesmanagement: Daan Bours en Marc Houben (Wiebenga consultants)*
  • Inhoudelijke advisering: Erik Lubberding en Bas Lips (Buck Consultants International)**
  • Cluster coördinator duurzaamheid, gemeente Maastricht: Dirk Bellens
  • Verkeerskundig adviseur, gemeente Maastricht: Ferry Wahls
  • Projectleider logistiek Zuid-Limburg Bereikbaar : Mark Luikens
  • Projectleider binnenstad Zuid-Limburg Bereikbaar: Jelle Ummels
  • Projectleider communicatie Zuid-Limburg Bereikbaar: Desiree Florie
  • Programmasecretaris Zuid-Limburg Bereikbaar: Agnes van Zaanen
  • Senior Communicatieadviseur Zuid-Limburg Bereikbaar: Gerrit-Jan Meulenbeld

  *) Wiebenga consultants is gespecialiseerd in strategisch ruimtelijke investeringsvraagstukken

  **) Buck Consultants International is als Ruimtelijk Economisch adviesbureau o.a. gespecialiseerd in stadslogistiek en de verduurzaming daarvan.

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • SPES
  • Zero Emission Stadslogistiek
  • Gemeente Maastricht
  • Maastricht Bereikbaar
  • powered by Zuid-Limburg Bereikbaar
 • De vertegenwoordigers zijn opgenomen in de lijsten samenstelling Ronde Tafels. Deze lijsten zijn opgenomen op de website www.logistiekbereikbaar.nl. Het gaat om een selectie van gesprekspartners langs twee tafels (tafel Binnenstad en tafel Logistiek). Daarbij is gekeken naar representatieve vertegenwoordiging van belanghebbenden (o.a. horeca, retail, ondernemers, bedrijven, bewoners, studenten en belangenorganisaties).

 • Het betreft:

  • alle goederen en service gerelateerde vervoersbewegingen die een herkomst en/of bestemming hebben in de stad, of de stad doorkruisen;
  • alle bestel- en vrachtverkeer.
 • Het Rijk stelt zich op het standpunt dat dit voor vrachtauto’s alleen kan indien 100% kan worden vastgesteld dat een hybride vrachtvoertuig ook daadwerkelijk nul emissie rijdt in de zone. Plug-in Hybride bestelauto’s worden niet toegelaten in de ZE-zone.

  1. Ik heb mijn bedrijf in het centrum van Maastricht en rijdt een diesel-vrachtwagen die ik gebruik voor het afleveren van kachels aan mijn klanten in de omgeving van Maastricht. Moet ik mijn vrachtwagen straks vervangen en investeren in een elektrische?

  Dit is afhankelijk van de wijze waarop de gemeente de zero-emissie-zone wil gaan inrichten. Allereerst is van belang of uw bedrijf binnen de beoogde zone ligt. Is dat het geval dan moet u ervan uit gaan dat op termijn alle voertuigbewegingen met een bestel- of vrachtauto nul-emissie moeten zijn. De gemeente is voornemens om voor incidentele ritten (tot ca. 12x per jaar) een ontheffing te verlenen. Dit is ook gebruikelijk in andere steden die een zero-emissie-zone aan het voorbereiden zijn. Als u minder dan 12x per jaar de zone in hoeft dan hoeft u het voertuig niet perse te vervangen.

  Verwacht u wel dat u vaker dan 12x de zone in komt, dan moet u op zoek naar een alternatief. Dit kán vervanging van het voertuig zijn voor een elektrische variant. Maar wellicht is dat voor u op dit moment nog te duur. Mogelijk dalen de kosten de komende jaren en er zijn ook diverse subsidiemogelijkheden. Ook is elektrisch rijden per kilometer in veel gevallen goedkoper dan met diesel, maar dit alles is nog onzeker.

  Is vervangen naar een elektrische variant onmogelijk, dan zijn er ook andere alternatieven. U kunt inspelen op toekomstige ontwikkelingen en investeren in specifieke ‘zero emissie’ oplossingen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen niet meer zelf te vervoeren maar gebruik te maken van de dienstverlening van logistieke specialisten. Of u kiest ervoor om uw voorraad zoveel mogelijk buiten de zone te houden, bijvoorbeeld bij een stadsdistributie-hub die de goederen dan weer zero emissie uitrijdt.

  1. Ik ben een eigenaar van een installatiebedrijf in de regio en woon aan de Wilhelminasingel. Ik heb van de zaak een bestelauto die ik ook privé rijdt. Moet ik straks ook aan de zero-emissie-eisen voldoen?

  Ja, in principe wel, maar dit is op dit moment nog niet 100% zeker. In principe moeten straks alle bedrijfsauto’s (oftewel bestelauto’s) aan de nieuwe eisen voldoen, maar er is een uitzondering mogelijk. Het rijk is nog in overleg met de sector om hierover afspraken te maken. Er zijn goede argumenten om het privé gebruik van bestelauto’s toe te blijven laten, maar tegenover die argumenten staan net zo goed ook argumenten tegen het voorstel. Denk bijvoorbeeld aan het ‘naar privé’ schuiven van een bestelauto. Of dat bewoners van het centrum of shoppende consumenten niet begrijpen dat de ene bestelauto de binnenstad wel in mag en de andere niet. Tijdens het maken van het implementatieplan kijken we hiernaar en komen we met een voorstel hoe hiermee om te gaan.

 • Dit is een terechte zorg. In het implementatieplan staan de kosten en baten van het invoeren van een zone op een rij. Wat het betekent voor een individuele ondernemer is lastig te zeggen. Maar er zijn subsidies en fiscale regelingen om over te stappen naar emissieloos vervoer of andere logistieke oplossingen voor de bedrijfsvoering.

 • Flankerende maatregelen zijn subsidies en fiscale voordelen die een vergroening van het wagenpark mogelijk maken. En daarnaast projecten of programma’s die de gemeente samen met de belanghebbenden (vooral binnenstadondernemers en logistieke ondernemers) ontwikkelt om de invoering van Zero Emissie Stadslogistiek te versoepelen.  Daarvoor lopen al tal van initiatieven (Stop en Drop bij vijf toeleveranciers in de foodsector; pilot Koestraat/Pieterstraat om toelevering te bundelen en toeleveringsdagen te halveren + collectieve afvalinzameling en hergebruik afval - denk aan koffiedrab en sinaasappelschillen). Bundelen van leveringen en afvalinzameling is ook kostenbesparend, vooral wanneer met ZES een gelijk en eerlijk speelveld wordt gecreëerd.

  Ook kleine ondernemers worden dus meegenomen, dit zal verder geïntensiveerd worden via de Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar.

 • Ja, het uitgangspunt is dat evenementen, festivals en weekmarkten niet mogen worden gehinderd door de eisen aan het verduurzamen van stadslogistiek. Het streven is betrokkenen te gaan helpen om ervoor te zorgen dat bij de op- en afbouw zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van zero-emissie-materieel. We gaan ook kijken hoe andere steden hiermee om gaan (denk bijv. aan Tilburg met zijn grootste kermis).

 • Het invoeren van een zone vraagt om een eerlijk gebruik van het speelveld. Dat betekent dat er gehandhaafd gaat worden. Dat doen we voorlopig op twee manieren. De handhaving wordt uitgevoerd door een aantal kentekencamera’s (via een cordon langs de ingangsroutes) en deels via gemeentelijke handhavers op straat. Het is nu wettelijk immers nog niet mogelijk om buitenlandse kentekens via camera’s te controleren en automatisch te beboeten bij overtreding. Het Rijk heeft wel aangegeven zich in te spannen om dit in aanloop naar ZES te regelen.

 • Binnenkort wordt een internetconsultatie gepubliceerd over de nieuwe subsidieregeling van het Rijk voor elektrische bestelauto’s die in het kader van het Klimaatakkoord is aangekondigd. Ook volgt nog een regeling voor vrachtauto’s. Mogelijk volgen (als onderdeel van het flankerend pakket) later ook regionale ondersteuningsmogelijkheden. Daarnaast is er een landelijk regeling voor innovatieprojecten via DKTI en kunnen bedrijven via MIA en VAMIL mogelijk investeringsaftrek krijgen.

 • U kunt gratis gebruik maken van de expertise voor het optimaliseren van logistiek processen. Onze projectleider mark.luikens@zuid-limburg-bereikbaar.nl heeft een jarenlange landelijke ervaring met duurzame oplossingen en haalbare business cases voor blijvende effecten en vaak kostenbesparend.

 • Neem daarvoor contact op met onze projectleiders van Zuid-Limburg Bereikbaar:

 • Het instellen van een zero-emissie-zone (ZE-zone) voor stadslogistiek is één van de pijlers om Zero Emissie Stadslogistiek tot een succes te maken. Bij een ZE-zone gaat het concreet om vracht- en bestelvoertuigen die in het stadscentrum moeten zijn. Bij een milieuzone het gaat om oude diesel- en personenauto’s, bestel -en vrachtwagens en bussen die worden uitgesloten van de milieuzone.

  Het instellen van ZE-zone en een milieuzone zijn geheel van elkaar losstaande trajecten en kunnen ook los van elkaar worden ingevoerd. Beide hebben eigen effecten en voor beide zijn eigen vormen van handhaving mogelijk.  

  Tabel 1 – Overzicht overeenkomsten en verschillen ZE-zone en milieuzone

   

   

  ZE-zone

  Milieuzone

  Doel

  Creëren leefbaar en aantrekkelijk stadscentrum en transitie naar zero emissie mobiliteit;

  In 2025 zoveel mogelijk schadelijke emissies a.g.v. stadslogistiek reduceren;

  Bevoorrading stadscentrum verduurzamen.

  Luchtkwaliteit in de gemeente verbeteren. Oude diesel voertuigen weren zodat blootstelling aan luchtverontreiniging (NOx en fijnstof) daalt.

  Wat

  Landelijk uniform: Alleen vrachtverkeer en bedrijfsmatig gebruikte bestelwagens.

  Per gemeente afhankelijk welke emissieklasses voor diesel personenauto’s, bestel- en vrachtauto’s en bussen geweerd worden.

  Waar

  Gemeente bepaalt geografische afbakening (nog nader te bepalen in kader van verkenning).

  Uitgangspunt Klimaatakkoord: middelgrote zone ronds stadscentrum

  Gemeente bepaalt geografische afbakening.

  Wanneer

  Landelijk uniform: Vanaf 2025

   

  Invoering in 2025 betekent besluit over implementatieplan ZES uiterlijk voor 1-1-2021 (i.v.m. voorbereidingstijd voor ondernemers en transportsector)

  Per gemeente afhankelijk. Daarom kan er meteen gestart worden met het nemen van een verkeersbesluit

  Handhaving

  Met het harmoniseren van de milieuzones, waarin ook de spelregels zijn vastgelegd voor de Zero Emissie zone, is er geen verschil meer in de uitgangspunten voor het handhaven van een zone. Uitgangspunt is handhaving op basis van kenteken. Gemeenten zijn vrij om dit in te vullen. Bijvoorbeeld handhaving via een cordon van camera’s voor 100% controle, een aantal vaste palen aangevuld met scanauto’s of mobiele camera’s of volledig via scanauto’s.

  Voor handhaving van milieuzones zijn er  technisch geen verschillen t.o.v. handhaving van een Zero Emissie zone. De kosten/investering is afhankelijk van de omvang van de zone, van de gekozen techniek en mate van sluitend zijn. Het aantal buitenlandse kentekens is bij een milieuzone significant hoger dan bij een Zero Emissie zone en is momenteel nog onbekend.

   

  Bron: SPES handreiking verschillen Milieu- en zero emissie zone

   

 • Het implementatieplan bevat de aanpak om tot ZES te komen in de Maastrichtse situatie en gaat in op onder meer: de effecten van ZES in termen van kosten en baten, vat samen wat de oogst is van de omgevingsanalyse, verkent de mogelijkheden voor flankerende maatregelen en de meest geschikte omvang van het gebied (een zgn. zero-emissie-zone, kortweg ZE-zone).

 • We verwachten niet dat zij massaal hun wagenpark kunnen vervangen, maar de gemeente heeft de mogelijkheid om ontheffingen te geven.

 • Het afbreukrisico is beperkt. Er is tijd om het wagenpark te vervangen en er zijn rijkssubsidieregelingen. Er zijn wel zorgen om beschikbaarheid van emissieloze vrachtauto’s, maar ook daar verwachten we een inhaalslag. Bovendien kunnen we met stadshubs het aantal vrachtwagens dat de binnenstad in moet, verminderen. Veel hangt af van de motivatie van ondernemers, maar die is breed aanwezig en wordt via initiatieven als Stop en drop en pilots gestimuleerd. Bundelen van leveringen en afvalinzameling is ook kostenbesparend, vooral wanneer met ZES een gelijk en eerlijk speelveld wordt gecreëerd.

 • Het is de bedoeling dat Belgische en Duitse vrachtauto’s via de kentekencamera’s gehandhaafd gaan worden, maar dit moet nog wel door het Rijk geregeld worden. Het Rijk heeft aangegeven zich hiervoor in te spannen. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd in ieder geval voor Belgische voertuigen gegevensuitwisseling automatisch kan plaatsvinden, waardoor Belgische voertuigen sowieso met de camera’s gehandhaafd kunnen worden. Ook wordt vanuit de Europese Unie en de Benelux gewerkt aan een verdrag dat deze gegevensuitwisseling binnen heel Europa mogelijk maakt. Als handhaving van buitenlandse voertuigen niet of slechts gedeeltelijk automatisch mogelijk is, zal de gemeente gebruik blijven maken van boa’s op straat om daarmee een eerlijk en gelijk speelveld te waarborgen.

 • Nee, voorliggende aanpak voor Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht gaat niet uit van een milieuzone.

 • Het gaat om laadpalen in de openbare ruimte alleen voor kleine bestelauto’s die meeliften op de laadpalen voor personenauto’s. Er is echter ook behoefte aan snellaad en zware laadinfra op eigen terreinen van bedrijven. In het flankerend pakket vragen we hier specifiek aandacht voor en zal de toekomstige laadvraag voor de stadslogistiek in beeld worden gebracht.

 • ZES is niet alleen gericht op schone kilometers, maar ook slimme, efficiënte kilometers. ZES is een stimulans voor ondernemers om de logistiek op een andere manier en met minder kilometers te gaan invullen. We verwachten dat met ZES meer gebruik gemaakt zal worden van hubs, doordat centrumondernemers of ontvangers (leveranciers van kantoorlocaties bijv). niet zelf willen investeren in Zero Emissie voertuigen. En er dan voor kiezen om de goederen aan de rand van de stad af te leveren.