Ga direct naar het artikel
28 oktober 2020

Verder werken aan Zero Emissie Stadslogistiek

Eind oktober hebben ondernemers, belangenorganisaties en bewoners deelgenomen aan de derde ronde tafel bijeenkomst over de voorbereidingen om in 2025 zero emissie stadslogistiek (ZES) in te voeren. ZES gaat over het gezamenlijk werken aan ‘vergroening’ van alle bestel- en vrachtverkeer. Zero staat voor géén uitstoot aan de uitlaat. Een belangrijk middel om dit doel te bereiken is het realiseren van een zero emissie zone voor bestel- en vrachtverkeer in stadscentrum.  Betrokkenen zetten in op gezamenlijke slagkracht en een totaalaanpak voor economie, leefbaarheid en milieu. Vanwege covid-19 schoven de betrokkenen digitaal aan. Op de agenda: resultaten eerdere ronde tafels, actualiteiten, resultaten effectstudie, bouwstenen voor het implementatieplan en gezamenlijke ambitie.

Er was veel ruimte voor het stellen van vragen. Want hoewel het gemeenschappelijke doel van ZES breed onderkend wordt, zijn er ook zorgen. De gewenste omwenteling naar duurzame stadslogistiek vraagt om investeringen. Waar komen de lasten te liggen, hoe verhouden deze zich tot de baten en hoe worden de kosten verdeeld over ondernemers, overheden en burgers? En wanneer is het juiste moment om investeringen te doen? Welke subsidieregeling biedt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat? Welke ondersteuning bieden de logistieke makelaars van programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar. Vanuit maatschappelijk oogpunt toont de effectstudie aan dat investeren in een zero emissie zone voor stadslogistiek ‘no regret’ is en dat dit leidt tot belangrijke collectieve baten op het gebied van luchtkwaliteit en klimaat. Naast collectieve baten, draagt de zero emissie zone ook bij aan een beter verblijfsklimaat voor bewoners en bezoekers. Dit werkt positief door in het vestigingsklimaat voor ondernemers.

Zoommeeting ZES

Grote druk op midden- en klein bedrijf

Jeroen Bol van de Evofenedex en projectleider Mark Luikens praatten de deelnemers bij over actualiteiten. Zo is er extra hulp voor het midden- en klein bedrijf. Dit om te voorkomen dat het midden- en kleinbedrijf in Nederland bovengemiddeld geconfronteerd wordt door de maatregelen uit het klimaatakkoord. Direct en indirect zijn zij betrokken bij veel (nationale) afspraken over de energietransitie. Over vervoer bijvoorbeeld, maar ook over bedrijfsgebouwen en andere zaken. Ondernemers zien veel investeringen op zich af komen. Menige ondernemer kampt op dit moment, ook door covid-19, met financiële onzekerheid.

Ondersteuning vanuit I&W en ZLB

Vanwege de druk op het MKB heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat besloten de MKB-ondernemers een steuntje in de rug te bieden ter voorbereiding op Zero Emissie Stadslogistiek. De overstap moet praktisch, haalbaar en betaalbaar zijn. Daarom is er een overgangsregeling voor vrachtauto’s en bestelbussen gemaakt. En komt er een subsidieregeling voor zero-emissie bestelauto’s. Volgens planning treedt deze regeling begin 2021 in werking. Om het juiste moment van investeringen te bepalen kunnen ondernemers gebruik maken van een EV-scan. Zuid-Limburg Bereikbaar kan hierin helpen. In zo’n scan worden o.a. kosten en opbrengsten van een elektrisch wagenpark tegen elkaar afgezet. 

Op weg naar implementatieplan

Logistiek expert Erik Lubberding nam de deelnemers mee door de hoofdlijnen van de effectenstudie. Deze is onderdeel van het implementatieplan voor het invoeren van ZES in 2025. Het implementatieplan geeft inzicht in: Wat zijn de voor- en nadelen van ZES en een zero-emissie-zone stadslogistiek? Wat is de meest geschikte geografische zero-emissie-zone en omvang en wat zijn de daaraan gekoppelde randvoorwaarden? Zijn er subsidiemogelijkheden voor dekking van de kosten? Wat zijn de investeringskosten voor gemeente én bedrijfsleven? Wat zijn de klimaat en milieubaten en zeker zo belangrijk wat zijn de effecten voor verblijfs- en vestigingsklimaat en daarmee voor economische vitaliteit van de binnenstad? Welke flankerende maatregelen zijn nodig? Welke vervolgstappen en procedures zijn nodig om een zero-emissie-zone per 1-1-2025 in te voeren? De deelnemers aan de ronde tafel bijeenkomst hebben kennis genomen van de hoofdlijnen van de effectenstudie en hun vragen meegegeven als extra  huiswerk voor de onderzoekers. 

‘Akte van Ambitie’

De bijeenkomsten over Zero Emissie Stadslogistiek zijn gericht op gezamenlijke visie voor komende jaren en concrete acties gericht op een totaalaanpak voor economie, leefbaarheid en milieu. Deelnemers is dan ook gevraagd om de gezamenlijke visie letterlijk op papier te zetten met een zogenaamde Aktie van Ambitie.                                        In december vindt rondom het concept-implementatieplan nog een breed overleg met alle belanghebbenden plaats. In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt implementatieplan aan de gemeenteraad voorgelegd. In overleg met de Raadsgriffie wordt vooraf een Stadsronde ingepland.

Meer weten? Hier vind je alle informatie rondom ZES met verslagen van eerdere ronde tafels, informatie over overgangsregelingen  en alle presentaties. 

Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, effectieve logistieke aanpassingen en verhalen over duurzame en slimme logistiek.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Logistiek Bereikbaar