Ga direct naar het artikel
20 december 2020

Afronding participatieproces

Met Zero Emissie Stadslogistiek vooruitkijken voor vitale stad

Corona versnelt noodzaak

Dagelijks rijden ruim 500 vrachtwagens en 2100 bestelauto’s het centrum van Maastricht binnen. Tegelijk wil Maastricht een leefbare, bereikbare, gastvrije en economisch vitale stad blijven. Dat kan in evenwicht blijven als Maastricht kiest voor een meer efficiënte en duur- zame aanpak van alle bestel- en vrachtverkeer dat in het stadscentrum moet zijn. Dat is Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht (ZES). Dat lukt alleen door samenwerking tussen gemeente, ondernemers en bewoners. Dat was de conclusie van een webinar in het kader van ZES.

Sinds maart is de gemeente Maastricht met hulp van Zuid-Limburg Bereikbaar op gezette tijden vooral digitaal in gesprek geweest met (vertegenwoordigers van) ondernemers, inwo- ners en belangenorganisaties over het waarom en hoe van ZES. De uitkomst daarvan was ‘niet of, maar hoe is de vraag’. Het resultaat van de gesprekken en een onderzoek naar de effecten en kansen van ZES zijn neergelegd in een (concept)-implementatieplan. Zuid-Lim- burg Bereikbaar presenteerde dit plan op16 december in een webinar dat bijgewoond werd door 30 belanghebbenden.

Kijk ook naar de twee filmpjes waarin koplopers Paul ten Haaf, John Paulus, Bianca Hou- ben, Nol Beckers, John Geelen, Math Korpershoek, Esther Paulus, Jeroen Bol over hun ambitie spreken.

Openbare ruimte

Wethouder Gert-Jan Krabbendam zei blij te zijn met hun aanwezigheid, hun betrokkenheid en commitment in een tijd dat ondernemers, maar ook bewoners het zwaar hebben. Tege- lijk wees hij erop dat de Corona-pandemie duidelijk heeft gemaakt hoe kostbaar onze open- bare ruimte is. ‘Een duurzaam gebruik van de openbare ruimte, het verbeteren van de leef- baarheid en bereikbaarheid van onze stad is de kern van Zero Emissie Stadslogistiek. De Corona-pandemie daagt ons uit vooruit te kijken’, aldus de wethouder.

Kosten ZES

Het webinar ging uitgebreid in op de kosten en baten. ZES is technisch mogelijk en betaal- baar. Zero Emissie bestelbussen zijn nu al volop beschikbaar en er komen steeds meer modellen voor verschillende toepassingen op de markt die voor stadslogistiek ook concurre- rend zijn met b.v. dieselmotoren. Bovendien ondersteunt de rijksoverheid de aankoop fis- caal en met subsidie. Het ondersteunend pakket richt zich niet zozeer op de innovatieve koplopers in de sector, maar juist ook op het ondersteunen van het brede MKB. De beschik- baarheid en betaalbaarheid van vrachtauto’s is een ander verhaal. De omslag wordt ver- wacht tussen 2025 en 2030. Ook hiervoor staan subsidieregelingen op stapel. Ook nodig is een voldoende laadinfrastructuur. Daarvoor worden extra inspanningen door Zuid-Limburg Bereikbaar gedaan.

Voorwaarde realisatie ZES

Een belangrijk middel om ZES te realiseren is de invoering van een ZE zone Stadslogistiek. Onderzoek wijst uit dat de invoering van een ZE zone Stadslogistiek voor het centrumge- bied exclusief de singels per 1-1-2025 de beste optie is. Dit gebied heeft bijna alleen be- stemmingsverkeer en nauwelijks doorgangsverkeer. Ook bedrijventerreinen blijven bereik- baar zodat internationaal goederenvervoer niet gehinderd wordt. Het invoeren van een zone vraagt om een eerlijk gebruik van het speelveld. Dat betekent dat er gehandhaafd gaat wor- den. De handhaving wordt uitgevoerd door de vaste kentekencamera’s (via een cordon langs de ingangsroutes). Dit sluit aan bij landelijke afspraken.

Baten ZES

Een groot pluspunt van ZES voor bewoners, bezoekers en ondernemers is dat het leef- en verblijfsklimaat in de stad verbetert. De Inzet van schonere en stillere voertuigen, en minder zware vrachtauto’s, leiden niet alleen tot een meer gezonde en veilige leefomgeving, maar dragen ook bij aan groter woongenot en een prettig verblijf in de stad. Dit biedt kansen om meer bezoekers en toeristen aan te trekken en te verleiden langer in de stad te verblijven. Centrumondernemers profiteren hiervan, in het bijzonder uitbaters van terrassen. Het on- derzoek naar de kosten- en batenanalyse bedraagt een opbrengst van € 25,4 miljoen

Met ZES levert Maastricht een vermindering van de CO2-uitstoot met 10,6 kiloton per jaar vanaf 2025 en 16,7 kiloton per jaar vanaf 2030.

Logistieke innovatie

ZES is ook een versneller voor logistieke innovaties en daarmee uiteindelijk voor een verla- ging van de kosten voor ondernemers. Dankzij ZES ontstaan meer mogelijkheden voor nieuwe logistieke concepten die gericht zijn op bundeling van logistieke stromen, zoals mi- crohubs, stadsdistributiehubs, fietskoeriersdiensten, ladinguitwisseling via platforms, inzet van vrachtfietsen en lichte elektrische vrachtvoertuigen, deel (bestel)auto’s etc. Maastricht kent al verschillende initiatieven op dit gebied: ‘stop en drop’ en Binnenstadservice.

Vervolg

Het is uiteindelijk de gemeenteraad van Maastricht die besluit over de invoering van ZES op 30 maart 2021. In de aanloop daarnaar vindt op 23 februari 2021 nog een stadsronde plaats. De wethouder heeft er alle vertrouwen in dat ZES uitgevoerd kan gaan worden. Ook een overgrote meerderheid van de deelnemers, zo blijkt uit een poll tijdens het webinar, zien ZES zitten.

 

Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, effectieve logistieke aanpassingen en verhalen over duurzame en slimme logistiek.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Logistiek Bereikbaar